Grensmoeras Wijffelterbroek-Kettingdijk werkt straks als een klimaatbuffer!

Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling willen een klimaatbuffer realiseren in het natuur- en moerasgebied Wijffelterbroek-Kettingdijk. Door waterlopen te dempen wordt grond- en regenwater langer vastgehouden in het gebied. Broekbossen en veen in het natuurgebied zorgen ervoor dat water wordt opgeslagen en langzaam weer wordt afgegeven aan de omgeving. Naar verwachting starten we in het najaar met de werkzaamheden.

Grensmoeras

Wijffelterbroek en Kettingdijk waren ooit kletsnatte gebieden die samen met Smeetshof een groot grensmoeras vormden. In de 19de en 20ste eeuw is hier grootschalig ontgonnen en zijn diepe waterlopen aangelegd om water uit het gebied af te voeren. Zo werd het gebied geschikt voor landbouw. ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten willen hier het moeraskarakter herstellen. Op deze manier worden de natte gebieden Wijffelterbroek en Kettingdijk weer verbonden met Smeetshof tot een grensoverschrijdend doorstroommoeras. Een grote natte laagte zonder beken, sloten of andere watergangen dat tevens functioneert als klimaatbuffer.

Klimaatbuffer

Een klimaatbuffer is een gebied dat water op kan vangen en vasthouden bij neerslagoverschot en water los kan laten in tijden van droogte. Zo’n buffer werkt als een soort spons. Met name moerasgebieden met veen en broekbossen zijn geschikt om als klimaatbuffer te functioneren. Door in tijden van neerslag water vast te houden wordt wateroverlast verder stroomafwaarts voorkomen en in tijden van droogte dient het als zoetwatervoorraad voor omliggende natuur- en landbouwgebieden. De plannen voor het Wijffelterbroek-Kettingdijk maken onderdeel uit van het klimaatbuffer- en natte natuurparelbeleid van Provincie Limburg. Het gebied is in beheer bij Natuurmonumenten en maakt onderdeel uit van Grenspark Kempen~Broek.

Wat zijn de plannen voor Wijffelterbroek en Kettingdijk?

Om het gebied als klimaatbuffer te laten werken dempen we waterlopen om zo het moeras te herstellen. Concreet betekent dit dat we in het Wijffelterbroek de huidige waterloop van de Raam dempen en een nieuwe waterloop graven. Het water dat via de Lossing en Raam vanuit België het natuurgebied instroomt is rijk aan meststoffen. Meststoffen hebben een negatieve invloed op de natuur, daarom leiden we de loop om het gebied heen.  Bij de Kettingdijk dempen we de Vetpeel en de 1ste Zijtak Vetpeel.

Heb je vragen of opmerkingen over de klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk? Stuur dan je vraag per mail naar

Meer info: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/kempen-broek/projecten/aanpak-klimaatbuffer-wijffelterbroek-kettingdijk